Behandelovereenkomst - Algemene Voorwaarden

Behandelovereenkomst / Algemene Voorwaarden

Algemene informatie

Amélos A.E. van Dun-Aerts is een natuurgeneeskundige praktijk met de specialisaties Ayurveda: massages. Wilt u meer over mijn praktijk te weten komen, kijk dan op de website: www.amelos.nl. Als CAM-therapeut ben ik aangesloten bij de FAGT en handel conform de FAGT-regelgeving www.fagt.org. Voor de privacyverklaring verwijs ik u naar Privacyverklaring (amelos.nl). De Algemene Voorwaarden zijn verwerkt in dit document.

Bereikbaarheid

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag op werkdagen telefonische bereikbaar op nummer 013-5052878 van 09.00 tot 18.00 uur. Bij geen gehoor, kunt u een bericht inspreken. U kunt ook mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO en RBCZ code. U heeft uiteraard een inzagerecht in uw dossier en kunt daarvoor mondeling of schriftelijk een afspraak met mij maken. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier – indien van toepassing -  gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven - zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist - 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • naam en klantnummer zorgverzekeraar
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig consult’, of Ayurveda
 • de kosten van het consult

 

De intake en vervolgafspraken

U bezoekt mij als CAM-therapeut vrijwillig en ondergaat vrijwillig de voorgestelde therapie. Uw persoonsgegevens worden bij het eerste consult genoteerd. Tijdens de intake wordt er een vraaggesprek gehouden. Aan de hand van de bevindingen wordt een behandelplan gemaakt. Mondelinge evaluatie vindt plaats na iedere behandelsessie.

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. ouder(s) en/of verzorgers.

Als u de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht kunt u deze beëindigen door dit aan te geven.

De FAGT CAM-Therapeut kan de overeenkomst alleen eenzijdig beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.

Verantwoordelijkheid voor eigendommen

In de praktijk bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Amélos A.E. van Dun-Aerts stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen.

Afmelden

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen 24/48 uur voor de afgesproken tijd afgemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, ben ik genoodzaakt om de behandelprijs van 1 uur bij u in rekening te brengen. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Wijziging van persoonlijke gegevens

Wanneer tijdens de behandelperiode uw persoonlijke gegevens veranderen, dan dient u dit door te geven bij het eerst volgende consult. Dit om problemen met de verzekering te voorkomen.

Zorgverzekering

De behandelingen vallen onder de alternatieve zorg en worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed indien u aanvullend verzekerd bent. Een handige website waar u informatie vindt: https://www.fagt.org/client-en-student/vergoeding-zorgverzekeraars. U bent zelf verantwoordelijk om te controleren hoe u verzekerd bent en of uw behandelingen vergoed worden.

In de praktijkruimte en op website staat een lijst met tarieven die worden gehanteerd in de praktijk. U ontvangt na elke behandeling een factuur, die in overleg contant of per bank wordt afgerekend.

Hygiëne

Ik verwacht van u als cliënt, dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten

Amélos A.E. van Dun-Aerts onderwerpt zich aan de klachtenregeling en de geschillenregeling zoals bepaald in de WKKGZ.

Mocht u klachten hebben over uw therapeut of behandeling, dan kunt u dit in eerste instantie rechtstreeks melden bij uw therapeut, die de klacht met u zal bespreken. Geeft dit niet het gewenste resultaat, dan kan uw klacht conform de klachtenprocedure van onze beroepsvereniging FAGT behandeld worden door de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (www.quasir.nl). Meer informatie vind u in de brochure in de wachtkamer of op website: https://www.fagt.org/client-en-student/wkkgz-klachtbemiddeling-geschillencommissie

Informatievoorziening

Indien noodzakelijk kan er informatie opgevraagd worden bij de huisarts, specialist of verwijzer. Zonder uw toestemming mogen wij echter geen informatie opvragen of een rapportage versturen. Indien u bezwaar heeft tegen de informatievoorziening, dan kunt u dit aangeven bij de therapeut. Uw gegevens zullen niet aan andere partijen doorgegeven worden, tenzij u hiervoor zelf akkoord geeft middels een  geschreven machtiging.

o Ik heb bovenstaande informatie gelezen

o Ik ben bekend met de afmeldprocedure

o Ik ga akkoord met verslaglegging richting de verwijzer, huisarts of specialist

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Hilvarenbeek:

Naam:                                                                                                                   Amélos A.E. van Dun-Aerts

                                                                                                                                 Uranusstraat 4

                                                                                                                                 5081 TB Hilvarenbeek

Geboortedatum:            

Datum:                             

Handtekening:                 -------------------------------------------         -----------------------------------------------

(indien cliënt jonger is dan 16 jaar, tevens de handtekening, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders en/of verzorgers)

                                               Ouder 1                                                                  Ouder 2

Naam                                  -------------------------------------------          -----------------------------------------------

Adres                                  -------------------------------------------           -----------------------------------------------

Postcode                           -------------------------------------------          -----------------------------------------------

Woonplaats                     -------------------------------------------           -----------------------------------------------

Tel. nummer                     -------------------------------------------           -----------------------------------------------

e-mailadres                     -------------------------------------------           -----------------------------------------------

Handtekening                -------------------------------------------           -----------------------------------------------

banner1 quasir 300x250
RBCZ logo
FAGT logo
TCZ logo
zorggeschillogo small thumb